7 sierpnia 2022   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Aktualności
 

WYPRAWKA SZKOLNA

Categories: | Author: Romana Ziajka | Posted: 2014-07-08 | Views: 1062

Wyprawka szkolna 2014!


Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2014 będzie realizowany Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna 2014”. Tym razem pomoc skierowana jest dla uczniów:
•    klas II-III i VI szkoły podstawowej,
•    klas II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

   klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

 - klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 - klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego,
 - klas III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
oraz dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla uczniów:
 - słabowidzących,
 - niesłyszących,
 - słabosłyszących,
 - z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

  niepełnosprawność wymieniona powyżej.

 

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe , z ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami). Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. Natomiast w przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego pomoc może zostać udzielona w przypadkach: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Jednak liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc poza kryterium dochodowym , nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów w klasach ww. wymienionych.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015 w terminie, który zostanie opublikowany w sierpniu 2014 roku. Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenie, uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów dydaktycznych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.
W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:
1)    imię i nazwisko ucznia,
2)    klasa do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015,
3)    adres szkoły,
4)    wykaz zakupionych podręczników,                                 
5)    kwota zakupu,
6)    data zakupu,
7)    czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

Realizacja zwrotu wnioskodawcom kosztu zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych  – przewidziana jest najpóźniej do 17 listopada 2014 r.

 

Print Bookmark and Share

Return to previous page
  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji