Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

ORGANIZACJA SZKOŁY

1.  Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

1.   Sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem.

2.   Pracownię komputerową.

3.   Salę gimnastyczną.

4.   Salę „Radosna Szkoła”.

5.   Boisko szkolne.

6.   Boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni.

7.   Bibliotekę.

8.   Świetlicę.

9.   Gabinet pedagoga szkolnego.

10.   Gabinet pielęgniarki szkolnej.

11.   Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

2. Organizacja roku szkolnego.                                     

1.   Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.

3. Organizacja nauczania, wychowania i opieki.

1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę. 

2.   Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 30 maja danego roku.

3.   W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN.

4.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

5.  Szkoła organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie:

1. Zajęć wyrównawczych, rozwijających zainteresowania uczniów, korekcyjno-kompensacyjnych;

2.      Zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;

3.      Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

6. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

7. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole.

8. Szkoła prowadzi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci sześcioletnich i pięcioletnich.

1.   Nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nieodpłatne.

2.   Nauczyciele zatrudnieni w oddziale przedszkolnym posiadają kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

3.   W oddziale przedszkolnym organizuje naukę religii dla oddziału liczącego co najmniej 7 wychowanków. Religia organizowana jest na życzenie rodziców, wyrażone w formie pisemnej.
Nauczanie religii odbywa się w wymiarze 2 zajęć tygodniowo, które trwają ok.30 min.

9. Szkoła zapewnia nauczanie indywidualne dla dzieci podlegających rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz uczniów klas I-VI, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału przedszkolnego lub szkoły.

10.  Formy współpracy z rodzicami.

  1. Szkoła współdziała z rodziną dziecka celem zapewnienia pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami, zebrań grupowych, wycieczek, festynów i zajęć otwartych.

2.    Szkoła organizuje „drzwi otwarte” dla dzieci nowoprzyjętych. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

1)    obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

2)    oglądu bazy lokalowej szkoły, wyposażenia sal;

3)    analizy stosowanych metod wychowawczych;

4)    obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

5)    obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

3. Na koniec miesiąca kwietnia każdego roku kalendarzowego rodzice dzieci oddziału przedszkolnego otrzymują pisemną informację o gotowości podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej według wzoru określonego przepisami prawa.

11. W szkole działa biblioteka.

1)   udostępnia książki i inne źródła informacji:

a)        biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli i uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania z innych typów bibliotek    i środków informacji;

b)        z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych;   

12. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

1.   Uczniowie klas 0 -VI, których rodzice pracują i  nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych, mogą przebywać w świetlicy szkolnej.

2.   Świetlica jest nieodpłatną formą  wychowawczo - opiekuńczej  działalności szkoły. Przebywają  w  niej  uczniowie na podstawie kart zgłoszenia  złożonych w świetlicy od miesiąca maja poprzedzającego kolejny rok szkolny.

3.   Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów, w zależności od potrzeb rodziców.

4.   Wychowawcy   świetlicy   współpracują   ściśle   z   wychowawcami klas, z których uczniowie przebywają  pod ich opieką.

13. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do własnych możliwości:

1)        koła zainteresowań,

2)        zajęcia wyrównawcze,

3)        gimnastyka korekcyjna,

4)        wycieczki,

5)        wyjścia na spektakle teatralne i imprezy artystyczne,

6)        uroczystości szkolne i klasowe,

7)        udział uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych,

8)        zajęcia sportowe,

9)        korzystanie z zasobów biblioteki,

10)     zajęcia w świetlicy szkolnej.